Rannarootsi Muuseumi fassaadide ja küttesüsteemi renoveerimine

CO2 objekt nr. 200. Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevaalve.