Ehitusprojektide ekspertiisid

Ehitusprojekti ekspertiis on ehitusprojekti vastavuse hindamine ehitusprojektile ettenähtud nõuetele. Ehitusprojektile võib ekspertiisi teha vaid vastava pädevusega isik ehk ettevõtja, kellel on ekspertiisi tegemiseks pädev vastutav spetsialist ning registreering MTR-s.

Ehitusprojekti ekspertiise tegev ettevõtja on kohustatud:
• kontrollima ehitusprojekti vastavust nõuetele ja lähteandmetele
• tagama ehitusprojekti ekspertiisi vastavuse nõuetele
• kontrollima ehitise mõõdistusprojekti vastavust nõuetele
• säilitama täies ulatuses kõik tema koostatud ehitusprojektide ekspertiiside andmed seitse aastat või arhiivi üleandmiseni arhiiviseaduses sätestatud korras

Ekspertiisi tegija on kohustatud ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollima:
• ehitusprojekti vastavust ehitusprojektile ettenähtud nõuetele
• ehitusprojekti koostaja või kontrollija vastavust nõuetele
• ehitusprojektijärgi ehitatava ehitise vastavust nõuetele
• ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojekti lähteandmetele
• ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tulemitele
• ehitusprojektis esitatud tehniliste lahenduste põhjendatust
• ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise ohutu kasutamise tagamist

Ehitusprojekti ekspertiisi tulemusena koostatakse ekspertarvemus, mis peab sisaldama:
• kokkuvõtet ehitusprojekti või selle osa koostamise lähteandmetest
• ehitusprojektis või selle osas käsitletud ehitise lühiiseloomustust
• põhiliste tehniliste lahenduste iseloomustust
• üldiseid järeldusi ehitusprojekti või selle osa kohta
• teavet ehitusprojekti nõuetele mittevastavatest osadest sellise mittevastavuse korral

Lepingust tulenevatele õigustele lisaks on ehitusprojekti ekspertiisi tegijal õigus teha ekspertarvamuses ettepanek muuta ehitusprojekti või selle osa.